Carta Olímpica

La Carta Olímpica és un text creat pel Comitè Internacional Olímpic que codifica els principis fonamentals del moviment olímpic, les normes i els textos d’aplicació adoptats pel CIO.
Regeix l’organització, l’acció i el funcionament del Moviment Olímpic i fixa les condicions per a la celebració dels Jocs Olímpics. La Carta Olímpica, que està escrita originàriament en francès i anglès, si bé en les sessions del CIO és traduïda a l’alemany, l’àrab, el castellà i el rus, té tres propòsits principals:
– Com a instrument de base de naturalesa constitucional, fixa i recorda els principis fonamentals i els valors essencials de l’Olimpisme
– Serveix com a estatuts del Comitè Internacional Olímpic
– Defineix els drets i les obligacions recíproques dels tres components principals que constitueixen el Moviment Olímpic, és a dir, el CIO, les Federacions Internacionals i els Comitès Olímpics Nacionals, així com els Comitès Organitzadors dels Jocs Olímpics (COJO), els quals han d’ajustar-se a la Carta Olímpica.

La Carta consta de 6 capítols i 61 articles. Els capítols són:
-Capítol 1: El Moviment Olímpic
-Capítol 2: El Comitè Internacional Olímpic
-Capítol 3: Les Federacions Esportives Internacionals
-Capítol 4: Els Comitès Olímpics Nacionals
-Capítol 5: Els Jocs Olímpics
-Capítol 6: Mesures i sancions, procediment disciplinari i resolució de conflictes.

Carta Olímpica, model del 2019. Versió en Castellà, Francès i Anglès.