Estatuts

Tot i que el Comitè Olímpic Andorrà (COA) fou creat l’any 1971, no fou reconegut pel Comitè Internacional Olímpic (CIO) fins a l’any 1975. Aquesta és la versió dels Estatuts del 2004 amb les seves modificacions.

Els estatuts del comitè olímpic andorrà foren aprovats pel ple del COA el 10 de desembre del 2001 i ratificats pel Comitè Internacional Olímpic el 25 de gener del 2002. Han sofert dues modificacions a instàncies del CIO el 28/01/2003 i el 21/06/2004.

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) es creà l’any 1971, essent posteriorment reconegut pel Comitè Olímpic Internacional (CIO.) l’any 1975, moment a partir del qual passa a formar part del moviment olímpic. Es constitueix aquest organisme amb la finalitat de propagar i desenvolupar a nivell nacional els principis fonamentals en els que es basa l’Olimpisme.
L’olimpisme modern es concep com una filosofia de vida, una forma de viure que combina l’esport, la cultura i l’educació.
Igualment, la missió essencial del moviment olímpic radica en posar l’esport al servei del desenvolupament harmoniós de l’home, a fi d’aconseguir una societat pacífica, preocupada per preservar la dignitat humana i el respecte als drets fonamentals de l’home.
Els membres que composin el COA s’obliguen i es sotmeten a les disposicions de la Carta Olímpica.
Els seus criteris d’actuació hauran d’efectuar-se en favor de la Pau, el respecte al medi ambient, l’ètica esportiva, la lluita contra el dopatge i la promoció de la dona dins la pràctica de l’esport.
El COA es regeix pels presents Estatuts que es fonamenten bàsicament en les disposicions contingudes en la Carta Olímpica i l’ordenament jurídic andorrà.

Article 1: denominació i seu social
El Comitè Olímpic Andorrà, en endavant COA, té la seva seu social a Andorra la Vella, a l’Avinguda Tarragona, núm. 101. No obstant, podrà traslladar-se a qualsevol altre indret d’Andorra, previ acord de l’Assemblea General i a proposta de la Comissió Permanent.
Article 2: funcions
El Comitè Nacional Olímpic d’Andorra ha de desenvolupar les següents funcions:
1er. Desenvolupar i protegir el moviment olímpic de conformitat amb la Carta Olímpica i definir, d’acord amb la mateixa, les normes deontològiques de l’esport i vetllar per a que siguin respectades.
2on. Consolidar l’esperit olímpic andorrà a fi de difondre els principis fonamentals enumerats dins la Carta Olímpica, particularment contribuint a la difusió de l’Olimpisme dins els programes de formació i d’ensenyament; actuar contra tota forma de discriminació i de violència dins l’esport i contra la utilització de substàncies o de procediments prohibits pel Codi Mundial Antidopatge; i, en general, el COA ha d’assegurar el respecte de la Carta Olímpica a Andorra. El COA, així com els seus membres han de sotmetre’s al Codi Mundial Antidopatge i respectar-lo.
3er. Promoure la unitat del moviment olímpic i esportiu entre els seus membres com són les federacions esportives, les associacions esportives, els clubs afiliats i els seus llicenciats; representar-lo principalment dins les instàncies quin objecte sigui el de contribuir directament o indirectament al desenvolupament de l’esport o a la posada en pràctica de funcions socials que els hi són reconegudes; facilitar la solució dels conflictes nascuts en el si del moviment esportiu, per la via de la conciliació o de l’arbitratge; actuar en justícia per la defensa dels interessos col•lectius del moviment olímpic i d’acord amb l’ordenament jurídic andorrà.
4rt. Emprendre, en nom de les federacions o amb elles, tot respectant les seves prerrogatives, totes les activitats d’interès comú per tal d’encoratjar el desenvolupament de l’esport d’alt nivell, així com l’esport per a tothom, principalment dins el sector de la promoció d’esportistes sobre el pla social, de la formació inicial i continuada dels dirigents, els oficials i els tècnics, i també dins el sector de la recerca, de la prospectiva, de la documentació i de la comunicació.
5è. El COA té competència exclusiva, segons li atribueix la Carta Olímpica i l’ordenament jurídic andorrà per:
– Constituir, organitzar i dirigir la delegació andorrana als Jocs Olímpics d’Estiu i d’Hivern així com a les competicions multi-esports nacionals, continentals o mundials patrocinades pel CIO. i dirigir els programes de preparació pre-olímpica.
– El COA és responsable del comportament dels membres de les seves delegacions.
– Té l’obligació de participar als Jocs Olímpics, inscrivint-hi a atletes.
– Designar la ciutat andorrana que pugui presentar la seva candidatura per a l’organització dels Jocs Olímpics.
– Col•laborar en la preparació de Congressos Olímpics.
– Participar, a petició del CIO., a les activitats de les comissions del CIO.
– Oposar-se a tota utilització del símbol, de la bandera, de la divisa i de l’himne olímpics que fora contrària a les disposicions de la Carta Olímpica i vetllar per a la protecció dels noms “olímpic” i “olimpíada”.
6è. Obrar de conformitat amb la Carta Olímpica per tal de mantenir les relacions d’harmonia i de cooperació amb l’Estat i pot cooperar amb organismes governamentals o no governamentals. No obstant, no haurà d’associar-se mai a una activitat qualsevulla que fora en contradicció amb la Carta olímpica.
7è. Coordinar i unificar tots els esforços difosos a Andorra per afavorir el moviment olímpic.
Vetllar per la creació d’institucions que es dediquin a l’educació olímpica i principalment per la creació i les activitats de l’Acadèmia Nacional Olímpica, el museu olímpic i programes culturals relacionats amb el Moviment Olímpic.
8è. Supervisar les activitats de les associacions i federacions esportives membres del COA, exigint l’aplicació dels corresponents reglaments tècnics internacionals.
9è. Vigilar que sense l’autorització escrita del COA ningú pugui utilitzar la bandera, l’escut i l’himne del mateix, així com les denominacions, marques i símbols de manifestacions esportives organitzades i patrocinades pel Comitè Olímpic Andorrà.
10è. La bandera, la insígnia i l’himne adoptats pel COA per ésser utilitzats en relació amb les seves activitats, incloent-hi els Jocs Olímpics, han d’ésser aprovats per la comissió executiva del CIO.
Article 3 : membres
I – El COA està composat per:
1er. Federacions legalment constituïdes que gaudeixin de les prerrogatives necessàries per a l’organització de les activitats esportives definides dins el seu objecte social, que organitzin efectivament aquestes activitats i lliurin a aquest efecte llicències i afiliacions.
Les federacions membres del COA estaran representades en el si del Ple del COA, a condició que la Federació hagi procedit a renovar els dirigents elegits per l’Olimpíada en curs, pel seu respectiu President o per la persona de la Junta Directiva especialment nomenada a tal efecte.
El COA tan sols pot reconèixer una federació nacional per cada esport regit per una Federació Internacional.
Aquestes federacions són:
– Les federacions nacionals afiliades a les F.I., dirigint esports inclosos dins el programa dels Jocs Olímpics, a partir d’ara anomenades “federacions olímpiques”.
– Les federacions nacionals afiliades a les F.I. o a organismes internacionals reconeguts pel CIO. i que els seus esports no estan inclosos dins el programa dels Jocs olímpics, a partir d’ara anomenades “federacions esportives nacionals”.
Les federacions nacionals olímpiques representades al si del Ple del COA hauran de gaudir sempre de la majoria de vots.
2on. Membres de nacionalitat andorrana del CIO.
II – També són membres del COA:
1er. Els presidents de nacionalitat andorrana de les federacions internacionals quines federacions nacionals estiguin afiliades al COA
2on. 4 atletes actius o retirats, elegits dins el col•lectiu d’atletes, dels quals dos hagin participat a Jocs Olímpics d’Hivern i dos a Jocs Olímpics d’Estiu, en representació d’Andorra. Tanmateix, els antics atletes no són elegibles ni reelegibles per aquesta condició, després d’haver transcorregut tres Jocs Olímpics d’ençà els últims en els que varen participar.
3er. El COA podrà igualment designar, en tant que membres cooptats, a les persones que aportin o hagin aportat una contribució reconeguda en matèria de promoció o de gestió dels esports o aquelles persones jutjades aptes per a servir a la causa del moviment olímpic, així com a persones que siguin capaces de reforçar l’eficàcia del COA
4rt. Tres membres de la Comissió Permanent sortint escollits per les Federacions Olímpiques.
5è. Aquelles persones a les quals, a proposta de la comissió permanent, l’Assemblea General haurà atorgat el títol de membre d’honor, de membre honorari o de membre benefactor. Tanmateix, aquests membres no disposaran de dret de vot.
III – Qualificació dels membres
Tots els membres del COA hauran d’ésser de nacionalitat andorrana, gaudiran de la màxima representació esportiva en l’àmbit nacional i no acceptaran ni salari ni gratificació de cap naturalesa en motiu de llur funció. Un membre, un membre honorari o un membre d’honor exclòs del CIO. no pot ésser membre del COA
Article 4 : Adquisició i pèrdua de la qualitat de membre
I – L’admissió provisional, com a membres del COA, de les federacions o associacions nacionals no olímpiques, es fa a proposta de la Comissió Permanent i haurà de ser ratificada per la més propera Assemblea General. L’afiliació esdevé definitiva desprès de la confirmació per part de l’Assemblea General, quan s’hagi assolit un període de prova de dos (2) anys.
II – Es podrà suspendre d’ofici a aquestes federacions si deixen de complir les condicions exigides per la seva afiliació.
La mateixa mesura s’aplicarà a les persones físiques, representant a aquestes federacions.
III – Llevat els casos de suspensió d’ofici mencionats anteriorment, els membres del COA perdran aquesta qualitat:
a) Per dimissió.
b) Per voluntat d’una federació esportiva, de conformitat amb els seus estatuts.
c) Per manca de pagament de la cotització anual o per qualsevol altre motiu greu, a proposta de la Comissió Permanent i amb l’aprovació del Ple, davant el qual el membre interessat serà cridat per proporcionar les seves explicacions (Comitè de Deontologia)
d) En els supòsits dels casos b) i c) el representant federatiu perdrà automàticament la qualitat de membre del COA
IV- En cas de mort, incapacitat, renúncia, dimissió o cessament d’un membre del Ple del COA serà substituït per la persona que nomeni l’entitat a la qual representava el membre sortint, comunicant d’immediat el canvi a la Comissió Permanent del COA
Article 5 : Actuació
El COA, que té una durada indefinida, actuarà amb total independència i autonomia, al marge d’influències i discriminacions de qualsevol ordre. Funcionarà en Ple o Assemblea General i en Comissió Permanent.

CAPÍTOL 1 : ÒRGANS DELIBERANTS I D’ADMINISTRACIÓ
Article 6 : Òrgans
Per al compliment de les seves finalitats el COA estarà regit i administrat dins de llur respectiva competència pel Ple o Assemblea General i per la Comissió Permanent, endemés de les Comissions i Delegacions creades a criteri de la Comissió Permanent. Aquestes últimes, com a comissions assessores de la Comissió Permanent.
CAPÍTOL 2: L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 7 : Composició i dret de vot
I – A L’Assemblea General es composa de les persones físiques representants de les federacions, segons ja preveu l’apartat 1er, del punt I, de l’article 3 dels presents Estatuts, a condició que estiguin afiliades a títol definitiu al COA
I – B També formen part de l’Assemblea General els membres del COA descrits en els apartats 1er, 2on, 3er, 4rt i 5è del punt II de l’article 3 dels presents Estatuts i els membres de nacionalitat andorrana del CIO.
II – Aquestes persones físiques disposen cadascuna d’un vot, a excepció d’aquelles persones contemplades en l’article 3, punt II, apartat 5è.
No obstant, les federacions olímpiques mencionades en el 1er. apartat del punt 1 de l’article 3, disposen d’un nombre de vots suplementaris atribuïts segons les següents condicions:
1er. Totes les federacions que tinguin atletes classificats per mèrits propis i que hagin participat als darrers Jocs Olímpics d’Estiu o d’Hivern tindran un vot suplementari per cada atleta durant el proper període olímpic.
2on. Endemés, les federacions olímpiques disposaran de vots suplementaris atribuïts com segueix:
Cada federació olímpica 2 vots; amb la finalitat que, de conformitat amb les disposicions imperatives de la Carta Olímpica, aquestes federacions disposin de la majoria absoluta dels vots. Aquesta atribució suplementària podrà ésser adaptada, quan sigui necessari, per la Comissió Permanent, que sotmetrà la seva decisió a la ratificació de la més propera assemblea general ordinària.
Les federacions esportives nacionals únicament poden exercir el seu dret de vot a condició de mantenir al dia la seva cotització anual a l’inici de l’Assemblea General, essent representades pel seu President o pel membre del seu Comitè directiu designat.
3er. En temes relacionats amb els Jocs Olímpics, només es tindran en compte els vots emesos per la Comissió Permanent i per les federacions nacionals afiliades a les F.I. rectores dels esports inclosos en el programa dels Jocs Olímpics.
III- Poden assistir a l’Assemblea General, amb veu consultiva:
Els representants de les federacions nacionals en situació d’afiliació provisional segons les disposicions del punt I de l’article 4 dels presents Estatuts.
Els membres d’honor del COA
Article 8 : Convocatòria, ordre del dia i deliberacions
I- L’Assemblea General és convocada pel President, almenys quinze dies abans de la data prevista. L’ordre del dia és fixat per la Comissió Permanent.
Es reuneix a la data fixada per la Comissió Permanent i almenys una vegada per semestre.
Endemés, es reuneix cada vegada que la Comissió Permanent demana que es convoqui o bé quan ho demanen membres del C.O.A representant la meitat dels vots de l’Assemblea General. En aquest darrer cas, l’Assemblea General haurà de ser convocada durant els 7 dies posteriors a la recepció de la demanda i haurà de celebrar-se en el termini de 21 dies a comptar de la recepció de la demanda de convocatòria.
II- L’Assemblea General és presidida pel President del COA; la presidència està constituïda pels membres de la Comissió Permanent.
No pot deliberar vàlidament si els membres presents no assoleixen almenys la meitat dels vots que disposaria en total l’assemblea, en aplicació de les disposicions del punt II de l’article 7. En el cas que no s’assoleixi aquest quòrum, es convocarà una nova assemblea dins el termini de 24 hores i l’Assemblea General serà vàlida amb el nombre de vots que hi hagi representats.
Les seves deliberacions únicament poden tractar qüestions que figurin a l’ordre del dia.
Les decisions es prenen, a la primera volta, per majoria absoluta, i a la segona volta, per majoria relativa dels sufragis expressats i de les butlletes en blanc.
No s’admeten els vots per correspondència o per procuració.
Pels vots que concerneixen a persones físiques es procedeix amb butlletes secretes.
Article 9: Atribucions
I- L’Assemblea General defineix i controla la política general del COA
Té l’exclusiva competència per:
1er. Examinar, en el decurs de l’Assemblea General ordinària fixada durant el primer semestre de cada any natural, l’informe anual sobre la gestió i la situació esportiva i financera del COA i pronunciar-se, després de l’informe de l’auditor, sobre els comptes de l’exercici anterior i, en el decurs de l’Assemblea General ordinària, fixada durant el quart trimestre de cada any natural, votar el pressupost i fixar la cotització.
2on. Elegir al President, als dos Vice-Presidents, al Secretari General, al Tresorer i als membres de la Comissió Permanent.
3er. Pronunciar-se sobre les adquisicions, els intercanvis i les alienacions de béns immobiliaris propietat del COA; sobre la constitució d’hipoteques i la conclusió d’arrendaments de més de 5 anys, així com decidir sobre l’alienació de béns mobiliaris i préstecs, a proposta de la Comissió Permanent.
II- L’Assemblea General pot, en tot moment, posar fi al mandat de la Comissió Permanent per un vot de censura amb majoria de les dues terceres parts dels sufragis vàlids expressats.
Per aquest efecte se li ha de presentar:
– una convocatòria demanada especialment per la Comissió Permanent, a la majoria de les dues terceres parts dels seus membres,
– o bé a petició d’almenys la meitat dels membres de l’Assemblea General representant la majoria absoluta dels vots que aquesta disposaria en total, en aplicació de l’article 7.
Si el vot de censura és efectiu, haurà de ser seguit per la designació, en la mateixa sessió, d’una Comissió provisional composada per un mínim de 3 persones i un màxim de 5, totes membres del Ple, amb la missió d’assegurar la gestió dels afers corrents durant el període d’interinitat i de convocatòria d’una Assemblea General electiva, que haurà de mantenir-se en el termini màxim de dos mesos.
CAPÍTOL 3 : ELECCIONS
Article 10: Constitució del Ple i Convocatòria d’eleccions
En el quart trimestre de l’Olimpíada en curs o durant el primer trimestre de l’any següent, la Comissió Permanent convocarà eleccions, per a que cada federació membre del COA procedeixi a nomenar el seu representant al Ple.
També convocarà de forma nominal i individual a tots els atletes olímpics andorrans que hagin representat Andorra en Jocs Olímpics d’Estiu o d’Hivern, durant el període dels tres últims Jocs, amb la finalitat de constituir un Col•legi electoral, que haurà de reunir-se en el si del COA entre 15 i 21 dies després d’haver iniciat el període electoral, sota la presidència del President del COA i tres membres de la Comissió Permanent, es procedirà a l’elecció de 4 atletes, 2 dels Jocs Olímpics d’Estiu i 2 dels Jocs Olímpics d’Hivern, que representaran al col•lectiu.
Totes les federacions hauran de respondre i efectuar el nomenament del seu representant en el termini màxim de 21 dies. El COA convocarà als representants de les federacions olímpiques entre els 22 i els 28 dies, amb la finalitat de constituir un col•legi electoral, sota la presidència d’una mesa electoral composta pel membre de més edat, que actuarà com a president i del més jove, que actuarà com a secretari i es procedirà a l’elecció de tres membres de la Comissió Permanent sortint.
Aquest primer Col•legi electoral o Ple, format pels representants de les federacions, els 4 atletes representant al col•lectiu d’atletes olímpics, 2 dels Jocs Olímpics d’Estiu i 2 dels Jocs Olímpics d’Hivern i els 3 membres de la Comissió Permanent sortint, es reunirà durant la quarta setmana posterior a la convocatòria d’eleccions i es constituirà en assemblea presidida pel membre andorrà del CIO. i, en la seva absència, la presidència serà assumida per una mesa electoral formada pel membre de més edat, que actuarà com a President i del més jove, que actuarà com a Secretari.
En aquesta primera sessió constitutiva, es decidirà el nombre de persones a cooptar en un primer moment i, posteriorment, es procedirà a l’elecció dels membres cooptats, a proposta de les federacions presents. Cada federació només podrà presentar un candidat. Els membres cooptats no podran excedir el 50% del nombre de federacions membres del COA i hauran de gaudir del suport majoritari del Ple constitutiu.
En el termini màxim de dos mesos després de convocades les eleccions es convocarà una reunió del Ple ordinari format pels nous membres que el constitueixen, amb un únic punt en l’ordre del dia: elecció dels càrrecs de President, 2 Vice-presidents, un Secretari General, un Tresorer i 6 Vocals. Aquestes persones constituiran la Comissió Permanent del COA Aquest Ple ordinari serà presidit pel membre andorrà del CIO. i, en la seva absència, la presidència serà assumida per una mesa electoral formada pel membre de més edat, que actuarà com a president i del més jove, que actuarà com a secretari.
Article 11: Candidatures
Les candidatures per a l’elecció del President, Vice-Presidents, Secretari General, Tresorer del COA i membres de la Comissió Permanent, es presentaran en la seu social del Comitè Olímpic Andorrà fins les 48 hores prèvies a l’elecció, havent d’ésser avalades per un mínim de 10 membres del Ple i hauran de constar-hi obligatòriament el nom de la persona i el càrrec que se li atribueix. Cada candidat i cada avalador únicament podran figurar dins una candidatura. Les candidatures seran exposades al taulell d’anuncis del COA fins el dia en què s’hagi de procedir a l’elecció.
Resultarà elegida la candidatura que obtingui la majoria absoluta de vots en una primera volta i cas de no arribar-ne cap a obtenir aquesta majoria, es votarà per segona vegada i quedarà elegida la candidatura que obtingui la majoria simple. Cas de presentar-se una sola candidatura quedarà automàticament elegida sense necessitat de procedir a votació.
Cas de no presentar-se cap candidatura, la Comissió Permanent sortint continuarà regint i administrant en funcions el COA, i convocarà noves eleccions en reunió extraordinària del Ple, en el termini màxim de tres mesos.
Les votacions s’efectuaran en paperetes oficials que subministrarà la mesa electoral descrita en l’article 10, paràgraf 3, corresponents a cada candidatura presentada i butlletes en blanc.
CAPÍTOL 4 : LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 12 : Composició
La Comissió Permanent es composa del President, dos Vice-Presidents, un Secretari General, un Tresorer, els membres del CIO. de nacionalitat andorrana i sis (6) vocals, havent d’estar representades almenys 6 federacions olímpiques. Els membres representants de les federacions olímpiques han de constituir la majoria votant en el si de la Comissió Permanent.
Els membres de la Comissió Permanent són elegits per l’Assemblea General, entre els seus membres, per un període de 4 anys.
Els membres de la Comissió Permanent exerceixen els seus càrrecs gratuïtament i responen de llur actuació davant l’Assemblea General.
Els candidats a la Comissió Permanent han d’estar en possessió dels seus drets civils i no estar sota cap incompatibilitat, prohibició o impediment legal que s’oposaria a l’exercici de les seves funcions.
Dins dels 2 mesos que segueixin la seva elecció, el President haurà de renunciar a qualsevol altre càrrec públic que pugui ostentar així com a qualsevol altre càrrec directiu que pugui ocupar en el si d’una federació, associació o club esportiu.
Article 13 : Funcions de la Comissió Permanent
La Comissió Permanent proposa i acorda la política general del COA i la presenta al Ple per a la seva aprovació.
La Comissió Permanent estarà vàlidament constituïda si hi són presents almenys la meitat dels seus membres.
Les funcions específiques de la Comissió Permanent són:
1er. Estudiar i realitzar el pressupost anyal del COA, amb els corresponents ingressos i despeses, el qual serà presentat a l’aprovació del Ple durant el quart trimestre de l’any anterior a l’exercici que correspongui.
2on. Portar la comptabilitat de l’entitat i administrar tots els béns del COA Presentar sota la seva responsabilitat l’estat de comptes i la memòria d’activitats al Ple, convocat a tal efecte, durant el primer semestre posterior a l’exercici corresponent.
3er. Proposar la constitució de ponències dels esports afiliats, que estimi oportunes, per tal d’estudiar i preparar amb la federació concernida un projecte de preparació olímpica, proposant el treball a realitzar, a fi d’optimitzar la presència en manifestacions olímpiques i/o Jocs Olímpics.
4rt. La Comissió Permanent està investida del poder més ampli per a actuar en tot moment en nom del COA, sempre que la seva actuació s’emmarqui dins les competències que són expressament atribuïdes al COA, establertes en els presents Estatuts, a excepció d’aquelles reservades especialment al Ple.
5è. A proposta del Comitè de Deontologia, la Comissió Permanent té competència exclusiva per decidir les mesures disciplinàries aplicables a les persones físiques o jurídiques depenent de l’autoritat del COA i a càrrec de les quals s’establiria una falta a la deontologia de l’esport, a les disposicions dels presents estatuts o al reglament interior del COA
La Comissió Permanent es reunirà com a mínim una vegada cada dos mesos i, totes les vegades que el President ho consideri convenient. La convocatòria és obligatòria, quan la demana almenys la meitat dels seus membres.
De cada sessió de la Comissió Permanent se n’aixecarà una Acta. Les actes es confeccionen sobre fulls numerats, sense espais blancs ni esborrats, i són conservades en la seu del COA i transcrites en el llibre d’actes. Les signen el President i el Secretari General.
Sota pena de nul•litat de ple dret del contracte, els membres de la Comissió Permanent tenen prohibit contractar, sota qualsevulla forma que sigui, préstecs al COA, fer-se consentir per ell un descobert en compte corrent o altre, així com fer-se fiançar o avalar per ell els seus compromisos personals envers tercers. La mateixa prohibició s’aplica als seus cònjuges, ascendents i descendents, així com a tota persona interposada.
CAPÍTOL 5: EL PRESIDENT, ELS VICE-PRESIDENTS,EL SECRETARI GENERAL I EL TRESORER
Article 14:
El President
El President del COA és elegit entre els membres del Ple d’acord amb allò establert en l’article 10 dels presents Estatuts.
Article 15: Funcions del President
El President tindrà les següents atribucions:
A. Representar al COA i a la Comissió Permanent en tots els actes de la vida social, judicial i administrativa.
B. Presidir les reunions del Ple del COA i de la Comissió Permanent, dirimint amb el seu vot de qualitat els empats que es puguin produir en les votacions.
C. Convocar les reunions del Ple i de la Comissió Permanent.
D. Vetllar pel bon compliment dels presents Estatuts.
E. Autoritzar amb la seva signatura tots els documents que depenguin i emanin del Comitè Olímpic Andorrà. Signarà les ordres de pagament, conjuntament amb el Tresorer, quan hagin estat aprovades per la Comissió Permanent i custodiarà els ingressos del COA
F. Podrà delegar, amb caràcter especial, a qualsevol membre de la Comissió permanent les gestions oportunes per la bona marxa del COA
Article 16 : Els Vice-Presidents
El Vice-President primer i, en el seu defecte, el Vice-President segon, substituirà al President, en els casos en els què aquest estigui absent o impossibilitat per assistir a algun acte i, l’assistirà en totes les qüestions pròpies del COA
Article 17 : El Secretari General
El Secretari General dirigirà les tasques administratives del COA i de la Comissió Permanent. Portarà un llibre de registre de les federacions i associacions afiliades, així com l’estadística de les llicències expedides per cada federació i associació; aixecarà les actes de les reunions de la Comissió Permanent i del COA, efectuarà les certificacions dels acords presos tant per la Comissió Permanent com pel Ple del COA; finalment, rebrà i contestarà la correspondència i donarà compte a la Comissió Permanent de totes les qüestions relacionades amb l’administració del COA
Article 18 : El Tresorer
El Tresorer s’encarregarà de la gestió financera i econòmica del COA Portarà o controlarà els ingressos i despeses i la comptabilitat en general que sigui necessària. Signarà les ordres de pagament conjuntament amb el President, quan hagin estat aprovades per la Comissió Permanent i custodiarà els ingressos del COA
Article 19 : funcions d’altres membres
Els membres de la Comissió Permanent s’encarregaran de les funcions que els encomani la mateixa i formaran part de les comissions creades per ella mateixa.
Article 20 : Cessament
Cas de cessament, defunció o dimissió del President, Vice-President, Secretari General, Tresorer o de qualsevol altre membre de la Comissió Permanent, es convocarà una Assemblea General extraordinària del COA per a procedir a l’elecció del càrrec sortint.
CAPÍTOL 6 : COMISSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 21 : Definició
La Comissió Permanent del COA podrà crear les comissions que consideri convenients per a garantir el bon funcionament del mateix. Resoldran els assumptes o qüestions específics que se’ls hi encarregui, essent uns òrgans de caràcter assessor o consultiu, havent exclusivament d’informar a la Comissió Permanent de la seva actuació.
Article 22 : Composició
Aquestes Comissions es composaran dels membres que la Comissió Permanent cregui oportuns, podent ésser persones del Ple o persones de provada competència dins el Moviment Olímpic Andorrà. Serà indispensable que almenys un membre de la Comissió Permanent formi part de cada una de les comissions creades, el qual en serà el President.
CAPÍTOL 7 : CONFERÈNCIA DELS CONCILIADORS I COMITÈ DE DEONTOLOGIA
Article 23 :
Conferència dels conciliadors
I- Els conciliadors s’escullen entre personalitats reconegudes dins l’àmbit jurídic i persones que pels seus coneixement del món olímpic i esportiu hagin destacat i que acceptin d’encarregar-se de la missió de conciliació sobre aquells assumptes competència del COA Són nomenats per la Comissió Permanent, a proposta del President del COA, per un període de quatre anys.
Les seves nominacions han d’ésser ratificades per la més propera Assemblea General.
Tot conciliador ha d’actuar amb imparcialitat i ha de guardar el secret sobre els afers que pugui conèixer per raó del seu nomenament com a conciliador.
II- Els conciliadors es reuneixen en una conferència i, entre ells, designen al seu President, que s’encarregarà de coordinar els seus treballs, de vetllar per la repartició dels dossiers que s’hagin de tractar i redactar un informe anual d’activitats per l’Assemblea General.
III- Les disposicions del reglament de procediment són adoptades per la Comissió Permanent, a proposta de la conferència dels conciliadors o amb el seu vist i plau. Aquest reglament preveu també les condicions amb les quals un litigi de caràcter privat nascut d’una activitat esportiva o relacionat amb l’esport pot ésser sotmès per les parts a l’arbitratge d’una comissió constituïda per persones que figurin dins la llista dels conciliadors.
Article 24 : Decisions
Tota decisió disciplinària presa per la Comissió Permanent, a proposta del Comitè de deontologia, així com ho preveu l’article 13, punt 5è., pot ésser exclusivament sotmesa, per via d’apel•lació, al Tribunal Arbitral de l’Esport, a Lausanne, Suïssa, qui sentenciarà definitivament el litigi, de conformitat amb el Codi de l’arbitratge en matèria d’esport. El termini d’apel•lació és de vint-i-un dies a partir de la recepció de la decisió objecte de l’apel•lació.
Article 25 : Comitè de Deontologia
I- El Comitè de deontologia és un òrgan depenent del COA que es composa de 6 membres, els quals han de nomenar, entre ells mateixos, al seu President, designats per la Comissió Permanent, a proposta del President del COA i, no entrant dins cap de les categories previstes als apartats 1er., 2on., 3er., 4rt i 5è de l’article 3.
El Comitè de Deontologia es composarà de:
1er. 1 personalitat amb competències dins el sector jurídic;
2on. 1 personalitat amb competències dins els sectors científic o mèdic.
3er. 4 personalitats reconegudes per la seva experiència o la seva brillantor dins del moviment olímpic i esportiu.
Les seves nominacions han d’ésser ratificades per la més propera assemblea general.
El mandat dels membres del Comitè de Deontologia és de 5 anys. No es pot revocar. Tot membre quin impediment sigui constatat pel comitè estatuant, a la majoria de les dues terceres parts dels seus membres, és reputat dimissionari.
La meitat del comitè es renova cada 2 anys i mig. Cas que sobrevingués una vacant durant els sis mesos anteriors a la fi del mandat d’un membre, es procedeix a la nominació del seu substitut que exercirà el càrrec durant el període que resti per acabar el mandat.
El primer Comitè de Deontologia estarà composat de 6 membres nomenats per 5 anys, 3 membres nomenats per 2 anys i mig i 3 membres nomenats per 5 anys, cadascuna de les categories definides als apartats 1er., 2on. i 3er. comprenent un membre de cada sèrie. El President és nomenat per 5 anys; la durada del mandat dels altres membres és determinada per sorteig; el mandat dels membres nomenats pot ser renovat.
II- El President del COA ha d’organitzar el funcionament del Comitè de Deontologia.
El Comitè de Deontologia estarà vàlidament constituït si concorren almenys 4 dels seus membres. En cas d’igualtat de vots, el del President és diriment.
III- El comitè de deontologia és competent:
– Per resoldre les dificultats provocades per la interpretació o l’aplicació dels presents Estatuts o del reglament interior del COA;
– Per proposar solucions als conflictes que puguin sorgir entre federacions i agrupacions nacionals membres del COA
– Per conèixer els casos previstos als articles 4-III i 13-5è.;
– Per donar una opinió o formular propostes sobre tota qüestió interessant la deontologia de l’esport.
– Per establir el seu reglament interior.
CAPÍTOL 8 : ALTRES ÒRGANS
Article 26 : Col•legis
I- S’estableixen dos col•legis, de conformitat amb les disposicions de l’article 3-I-1er;
– El col•legi de les federacions olímpiques.
– El col•legi de les federacions esportives nacionals.
Cadascun d’aquests col•legis reuneix una vegada a l’any, als presidents de les federacions corresponents o als seus representants, per coordinar les seves reflexions i debatre sobre problemes que són propis a les seves organitzacions.
La presidència de cada col•legi és confiada a un dels seus membres, el qual és designat per les pròpies federacions.
Cas de necessitat, el President del COA pot convocar reunions inter-col.legials, la organització i el desenvolupament de les quals seran previstos pel reglament interior.

Article 27 : Personalitat jurídica
El COA té capacitat jurídica plena i suficient per adquirir, posseir i administrar béns de tota mena; rebre herències, llegats i donacions; prendre i concedir préstecs; comparèixer en judici davant dels tribunals de qualsevol jurisdicció; relacionar-se amb totes les Autoritats del país i de les Corporacions locals, així com qualsevulla persona, col•lectivitats i entitats i realitzar en general tots els actes jurídics necessaris, per al compliment de les seves funcions, dins el marc dels presents estatuts i de la legislació vigent.
Article 28 : Règim econòmic
El sistema econòmic del COA és el del pressupost i patrimoni propi i s’han d’aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts i la normativa vigent o la que en un futur es pugui dictar.
El règim econòmic del COA és completament autònom i el seu patrimoni està integrat:
1. Pels seus béns mobles i immobles.
2. Pel Fons Patrimonial Olímpic, constituït dels fons provinents de Royalties, patrocini, administració i venda de monedes.
3. Per la renda dels seus béns.
4. Per les cotitzacions i subscripcions dels seus membres.
5. Per les subvencions de l’Estat, de les Corporacions Locals i entitats públiques i privades o de qualsevol persona que pugui concedir-li’n.
6. Pels fons provinents del Comitè Olímpic Internacional.
7. Pels recursos creats a títol excepcional i, si s’escau, amb el beneplàcit de l’Autoritat competent.
8. Pel producte de les retribucions percebudes per serveis prestats.
9. Pels drets pagats a l’ocasió de la retransmissió de manifestacions esportives i de tota altra natura per societats de radiodifusió i de televisió.
10. Pel producte del conjunt dels drets d’associació i de llicència relatius a la utilització de la bandera, l’emblema i l’himne del COA, així com les denominacions, marques i símbols de manifestacions esportives o altres, sota la organització o el patrocini del COA
11. Pel producte del conjunt dels drets de llicència lliurats dins el territori andorrà i descrits en l’apartat 5è de l’article 2 dels presents estatuts, amb l’acord del Comitè Olímpic Andorrà.
12. Pel producte de tota operació promotora o publicitària relativa a l’organització dels Jocs Olímpics, continentals i intercontinentals, així com de tota manifestació esportiva nacional i internacional.
13. Pels donatius, herències, llegats i premis que pugui rebre.
14. Pels préstecs o crèdits que se li concedeixin.
15. I, més generalment, per qualsevol forma de revinguts de caràcter fix o eventual autoritzats per la llei.
Article 29 : Fons patrimonial olímpic
La dotació o Fons Patrimonial Olímpic comprèn:
1. Un import de quatre-cents seixanta-tres mil set-cents cinquanta dòlars USA constituït en valors nominatius plaçats de conformitat amb les prescripcions de l’article següent.
2. Els immobles necessaris per a assolir l’objectiu del Comitè, així com qualsevol altre terreny o parcel•la que adquireixi.
3. Els capitals provinents de liberalitats, llevat que la utilització immediata d’aquests hagi estat autoritzada.
4. Una dècima part, almenys, capitalitzada anualment, del revingut net dels béns de l’associació.
5. La part dels excedents de recursos que no és necessària pel funcionament de l’associació per a l’exercici següent, que no afecti la subvenció del M.I. Govern.
Article 30 : administració del patrimoni
El COA haurà d’administrar i gestionar el seu patrimoni d’acord amb les normes comptables vigents. Obligatòriament s’hi haurà de fer constar:
• L’estat de comptes.
• El compte de resultats.
• Un annex.
Cada establiment del Comitè ha de tenir una comptabilitat diferenciada que forma un capítol especial de la comptabilitat de conjunt del Comitè.
Article 31 : Informe anual
L’informe anual i els comptes són adreçats cada any al M.I. Ministre d’Esports, prop del qual es justifica la utilització dels fons provinents de totes les subvencions acordades en el decurs de l’exercici anterior.

Article 32 : modificació d’estatuts
Els presents estatuts únicament poden ésser modificats per una Assemblea General convocada especialment a tal efecte, a proposta de la Comissió Permanent o a demanda dels membres de l’Assemblea representant almenys la meitat dels vots de què disposaria l’Assemblea aplicant el barem previst a apartat II de l’article 7.
A la convocatòria de l’Assemblea s’ha d’indicar clarament els articles que seran objecte de la modificació i s’ha d’informar als membres de l’Assemblea que disposaran d’una còpia de les modificacions proposades, a la seu del COA, amb una antelació de 15 dies a la data de l’Assemblea.
Article 33 : dissolució
L’Assemblea General convocada per tal de pronunciar-se sobre la dissolució del Comitè Olímpic Andorrà, ha de composar-se dels representants de les federacions olímpiques, representant la meitat més un dels vots que els estan atribuïts segons el barem de vots previst al punt II de l’article 7.
Si no s’assoleix aquest quòrum, aquesta Assemblea General s’haurà de convocar novament però amb quinze dies d’interval i, aquesta vegada, pot deliberar vàlidament, sigui quin sigui el nombre de federacions olímpiques, esportives nacionals, multi-esports o afins, escolars o universitàries i membres associats representats i els vots dels quals disposin.
En tots els casos, per a la dissolució del COA és necessari el vot de les dues terceres parts dels membres presents a l’Assemblea General, amb dret de vot.
Article 34 : liquidació de béns
Cas de dissolució, l’Assemblea General designa a un o a varis comissaris encarregats de la liquidació de béns del Comitè. L’actiu net s’atribuirà al M.I. Govern d’Andorra o a qualsevol altre ens d’utilitat pública.
Article 35 : procediment de modificació
Els presents Estatuts podran ésser modificats pel Ple reunit a tal efecte sempre i quan concorri el vot favorable de les tres quartes parts dels seus membres presents.
Tot canvi ulterior dels estatuts, tal com s’han aprovat en la seva forma original pel CIO., serà comunicat a aquest, juntament amb una demanda d’aprovació.
Qualsevulla modificació es sotmetrà a l’aprovació del M.I. Govern.
Article 36 : interpretació estatuts
En cas de dubte en quant a l’abast o a la interpretació dels estatuts del COA o si hi ha contradicció entre aquests estatuts i la Carta Olímpica, aquesta última preval.

Primera: En els 15 dies següents a l’aprovació per part del M.I. Govern d’aquests Estatuts, la Comissió Permanent del COA convocarà eleccions per a escollir el nou Ple i la Comissió Permanent.
Segona: El Ple constituït segons la disposició transitòria primera estarà format pels membres descrits en els presents estatuts.
El mandat dels membres del Ple del COA i de la Comissió Permanent elegits segons les disposicions transitòries primera i segona, finalitzarà el segon semestre de l’any en que es celebrin els propers Jocs Olímpics.

Jaume Martí Mandicó i Manuel Fernández Hermoso, President i Secretari General del Comitè Olímpic Andorrà, respectivament,
C E R T I F I Q U E N :
Que l’Assemblea General del COA, durant la sessió extraordinària celebrada el dia 28 de gener del 2003, va aprovar la modificació de l’Article 12 dels Estatuts, paràgraf sisè, segons s’ha transcrit en el present text.
Que l’Assemblea General del COA, durant la sessió extraordinària celebrada el dia 21de juny del 2004, va aprovar la modificació de l’Article 2 dels Estatuts, paràgraf segon, segons s’ha transcrit en el present text.
Que aquestes dues modificacions són els únics canvis efectuats als Estatuts del COA que foren aprovats per l’Assemblea General de data 10 de desembre del 2001 i pel Comitè Olímpic Internacional en data 25 de gener del 2002, els quals foren registrats pel Ministeri d’Educació, Joventut i Esports amb el número de resolució 15561/2002.
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2004

Imports del Premi COA per resultats: