1. MISSIÓ.

 

La Comissió d’atletes del Comitè Olímpic Andorrà (en endavant la CA.) té per missió representar als atletes i els seus interessos, i aportar mitjançant dels seus representants (art. 3,II,2on  i art. 12 dels estatuts del COA) els seus coneixements, les seves necessitats i els seus neguits, tant a l’Assemblea general del COA com a la Comissió permanent del COA.

2. OBJECTIUS.

 

Els objectius de la CA. són:

1/ estudiar les qüestions relatives als atletes i aconsellar al COA sobre aquestes.
2/ participar activament en les iniciatives i projectes que tutelen i suporten als atletes, tant en competició com fora d’ella.
3/ defensar els drets i els interessos dels atletes i en aquest sentit formular les oportunes recomanacions.
4/ mantenir contacte amb la Comissió d’atletes del COI, de l’ANOC, de l’EOC  i amb l’Associació d’Olímpic Andorrans.

3. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ.

 

a. La Comissió estarà formada per un mínim de 5 membres, de nacionalitat andorrana, majors de divuit anys i que mai hagin estat objecte de cap sanció en relació amb el Codi mundial antidopatge, ni hagin estat sancionats per la Comisso disciplinaria del COA.

b.  La Comissió serà composta per una majoria d’atletes que en el moment de la seva elecció o nominació, estiguin competint o hagin competit a escala internacional o continental i en els esdeveniments esportius oficials en que haguí participat el COA, en els darrers dotze anys.

c. Per assegurar la màxima representativitat en la Comissió, únicament un atleta de cada Federació serà elegible per formar part de la CA.

d. Els atletes d’esports inclosos en el programa olímpic, hauran de ser majoritaris dins la Comissió.

e. Estaran representats en la Comissió un mínim de dos atletes que hagin participat en una de les quatre darreres edicions dels Jocs Olímpics.

f. Ambdós sexes han d’estar representats en la Comissió i es vetllarà per assolir la paritat entre dones i homes.

g. També, dins del possible, hi haurà un just equilibri entre els esports d’estiu i d’hivern, i entre esports individuals i col·lectius.

h. La majoria dels membres de la comissió seran elegits pel col·lectiu d’atletes que reuneixin les condicions d’elegibilitat (art. 3b. i 3c.).

i. El president/a de la comissió serà un membre de la mateixa, elegit per als seus membres.

j. Igualment la comissió elegirà un/a Secretari/a d’entre els seus membres, que serà el responsable de redactar i custodiar les actes de les reunions.

k. La durada del mandat és de quatre anys, serà renovable i coincidirà amb el temps amb la renovació de l’ Assemblea Plenària del COA.

l. El COA pot nomenar a altres membres per tal d’assegurar el just equilibri mencionat en els paràgrafs 3d. I 3e. També ho podrà fer per respondre a les

condicions enumerades en els paràgrafs 3b. I 3c.

Els membres nominats per el COA no podran ser mai majoritaris enfront dels elegits.

m. Son membres de ple dret de la Comissió els membres de la Comissió d’Atletes del COI (si n’hi ha) i els membres de les Comissions d’atletes de les associacions continentals dels CON (si n’hi ha).

4. REPRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ EN ELS ÒRGANS DEL COA

 

La Comissió estarà representada amb dret a vot en l’Assemblea general del COA per el seu President i un altre dels seus membres nomenat per la Comissió. Ambdós de de nacionalitat andorrana.

El President de la Comissió, també,  formarà part de la Comissió permanent del COA, amb veu i vot (art. 12 dels estatuts del COA).

5. REUNIONS DE LA COMISSIÓ

 

a. La Comissió es reuneix com a mínim una vegada a l’any.

b. El President o a petició de més de la majoria dels seus  membres serà qui proposi les reunions de la comissió. El Secretari serà el responsable de fer la convocatòria amb la corresponent ordre del dia.

c. El COA farà els necessaris perquè la Comissió es pugui reunir.

d. Es recomana transmetre les actes de les reunions de la Comissió a la Comissió d’Atletes del COI. Així com informar-los dels nomenaments o eleccions dels nous membres.

6. DECLARACIÓ DELS DRETS I RESPONSABILITATS DELS ATLETES.

 

La Comissió treballarà amb la Comissió Permanent i l’Assemblea General del COA, per la ratificació de la declaració sobre els drets i les responsabilitats dels atletes, que va ser presentada i adoptada en nom del Moviment Olímpic per la 133ena. Sessió del COI a Buenos Aires el mes d’octubre del 2018, com també a la seva integració en les polítiques i procediments del COA.

La Comissió treballarà específicament amb el COA per instaurar els mecanismes de recurs eficaços en relació amb aquests drets i responsabilitats, animant als atletes a utilitzar-los.

7. CONDICIONS PER LES ELECCIONS A LA COMISSIÓ D’ATLETES DEL COI.

 

El COA podrà presentar un(a) candidat(a) a les eleccions a la Comissió d’atletes del COI, sempre que aquesta C.A. reuneixi les condicions enunciades en les presents directives.

8. ELECCIONS

 

a. Convocatòria

En el termini màxim de 60 dies naturals després de la renovació de l’Assemblea Plenària del COA , la Junta sortint de la Comissió convocarà eleccions per tal d’elegir la nova Comissió d’Atletes.

Les eleccions a la Comissió és celebraran després dels trenta dies següents a la convocatòria i abans dels quaranta dies següents de la mateixa.

Per la elecció dels membres d’aquesta la CA., i amb la col·laboració de totes les federacions membres del COA, és confeccionarà un cens electoral amb els atletes que reuneixin les condicions previstes en l’art.3b., per què aquests procedeixi a l’elecció dels membres que formaran part de la Comissió.

La CA. sortint, convocarà nominalment, mitjançant correu electrònic, a tots els atletes inclosos en el cens, indicant la data i les normes de celebració de les eleccions.

b. Candidats.

Els candidats a ocupar les places de la CA., hauran d’estar inclosos en el cens electoral. Tindran que presentar, a la seu del COA, la seva candidatura, avalada com a mínim per tres persones de les incloses en el mateix cens, abans de 96 hores de la data i hora de l’elecció.

El nom de les persones candidates estaran exposades en el taulell d’anuncis i en la pagina web. del COA fins al final de les votacions.

c. Places a cobrir.

Les places a cobrir mitjançant elecció seran cinc i el COA podrà nomenar, per tal de complir amb els preceptes d’aquest reglament (paritat, esports d’hivern-estiu, esports individuals-col·lectius i atletes olímpics) a un màxim de quatres membres més.

d. Eleccions.

Presidirà la taula electoral el President de la CA. sortint  o la persona que ell designi.

Hi podran votar totes les persones que hagin estat incloses en el cens electoral.

Les votacions es faran de forma telemàtica, el COA implementarà per aquest efecte una plataforma que reuneixi totes les garanties de confidencialitat i totes les mesures necessàries  per que siguin unes eleccions lliures, segures i transparents.

Cada elector podrà votar un màxim de  cinc noms d’entre els candidats proposats.

Serà nul·la qualsevol votació que contingui més de cinc candidats, que proposi persones no incloses en el llistat de candidats i totes les que continguin altres mencions que no siguin pròpiament els noms dels candidats.

Aquest vot es podrà efectuar des del dia i l’hora de començament de la votació fins al dia i hora del final de les mateixes.

e. Escrutini

Seran guanyadors les cinc persones que hagin obtingut més vots, respectant les normes de composició de la comissió tal com esta previst en l’article número 3.

Podran assistir, com observadors,  a l’escrutini, les persones signants de les candidatures.

f. Recursos

Podran interposar recurs davant la Comissió Permanent del COA, totes les persones incloses en el cens electoral i les que puguin motivar un interès legítim i fonamentat. El recurs és podrà interposar contra la composició del cens, el desenvolupament de les eleccions, l’escrutini  i els resultats de les mateixes.

La Permanent fallarà els recursos, com a màxim en quaranta vuit hores.

La decisió de la Permanent, serà definitiva i no apel·lable.

g. Validació de la CA.

La Permanent del COA, en junta extraordinària validarà la composició de la CA.en un termini que no superi els set dies hàbils.

h. Elecció del president/a i del secretari/a de la CA.

Els membres electes, una vegada validada la seva nominació per part de la Comissió Permanent del COA, procediran a elegir al seu president/a i al seu secretari/a, en un termini màxim de quinze dies després de la validació per part de la Comissió Permanent de la composició de la CA.

9.PRESUPOST

 

El COA inclourà en el seu Pressupost General anual, un partida pressupostaria  anomenada  “comissió d’atletes”.

En ella  es pressupostaran les despeses  el funcionament de la comissió.

Igualment en el cas que hi hagi ingressos específics per aquest concepte hi seran inclosos.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

1era  COMISSIÓ D’ATLETES o CA. FUNDACIONAL

a. Convocatòria

Abans de passats noranta dies des de l’aprovació d’aquest reglament, la Comissió Permanent del COA,  de manera excepcional convocarà eleccions per tal nomenar la CA. .
Per la elecció dels membres d’aquesta la CA. fundacional, el COA amb la col·laboració de totes les federacions membres, confeccionarà un cens electoral amb els atletes que reuneixin les condicions previstes en l’art.3b.,per què aquests procedeixin a l’elecció dels membres que formaran part de la Comissió.

El COA, convocarà nominalment, mitjançant correu electrònic, a tots els atletes inclosos en el cens, indicant la data i les normes de celebració de les eleccions.

b. Procés electoral .

Per aquesta primera elecció de la CA. es procedirà amb l’excepció del previst en l’apartat anterior(convocatòria) tal com esta previst en l’article 8 d’aquest reglament, apartats b, c, d, e ,f, g i h.

La presidència de la taula electoral, excepcionalment per aquesta primera elecció, la ostentarà el President del COA o la persona que ell designi.

2. DURADA DE LA PRIMERA CA.

Excepcionalment el mandat d’aquesta primera CA. No serà de quatre anys i finalitzarà el mateix dia de les eleccions ordinàries a la Comissió Permanent, segons els estatuts del COA en el quart trimestre de l’Olimpíada en curs o en el primer trimestre de la propera Olimpíada.

Des del moment de la finalització del mandat de la CA. fins al de la elecció de la nova CA. La CA. sortint actuar com à tal en funcions.

 

 

ANDORRA LA VELLA ,8 de novembre del 2022